جزوه تایپ شده محیط زیست شیمی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه محیط زیست شیمی

دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی

محیط زیست یکی از بسترهای داغ بحث سیاست جهانی است . فقط ضرورت بقاست که انسان را واداشته روی این واژه تأکید کند و آنرا چون یک بحث سیاسی- اجتماعی جدی بگیرد، تا با جلوگیری از برهم خوردن هارمونی نظام طبیعت حاکم بر زمین، ناجی زمین و موجودات آن باشد. زمین، آب و انسان سه بازوی بهم پیوسته حیات هستند که باید در تعادل و هارمونی نگهداشته شوند. دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی برهم خوردن یکی از این بازوها همه چارچوب فلسفه زندگی روی زمین را برهم میزند. مسایل محیط زیست در اواخر قرن بیستم بعدی جهانی یافت و مورد توجه جدی کارشناسان قرار گرفت. در عین حال، مسایل زیست محیطی با ابعادی بینالمللی چالشهای سختی را برای نظریه روابط بینالملل به ارمغان آورده است این اندیشهها به معرفی مسایل زیست محیطی پرداخته و برخی از ویژگیهای اصلی عوامل و پیامدهای دگرگونی جهانی محیط زیست و همچنین راههای مقابله با این تغییر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. تعریف محیط زیست : به تمام عرصه پیرامون حیات، شامل زمین، هوا و آب که افراد انسانی، گیاهان و جانوران در آن زندگی میکنند، محیط زیست گفته میشود. محیط زیست جمع تمام شرایط و آثاری است که زندگی و رشد موجودات زنده را تحت تأثیر قرار میدهد (دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، ۱۳۸۷ :۶۸۲٫( طبق تعریف متن حقوقی شورای جامعه اقتصادی اروپا (۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ (محیط زیست شامل آب، هوا، خاک، عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده است. تعریف جامعتر و بهتر درباره محیط زیست در کنفوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست (۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ (ارائه شد: محیط زیست شامل منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید، کلیه موجودات زنده،دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی

دانلود جزوه محیط زیست شیمی

محیط مصنوعی دست ساخته بشر ( مناطق مسکونی، صنعتی، راهها و غیره) و مناظز و چشماندازها میباشد(برخوردار، .(۱ :۱۳۸۷ پدیده زیست محیطی با سه اصل با هم وابسته تعریف میشود. انسان متغیر از جهات شمار و ذهنی، زمان متغیر ولی مکان ثابت. شمار انسانها تغییر میکند؛ زمان بدون توقف در تغییر است ولی حدود جغرافیایی کشورها و کرهزمین ثابت است .(hr-vogdani.blogfa) بحران محیط زیست که امروزه به یک مسأله جدی و قابل تأمل بدل شده، حاصل دخالت و بهرهوری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود است که آن گستردگی و اهمیت موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است .(۱ :۱۳۷۹ ،کلارک( امروزه این خطر هست که انسان زمین سکونتگاه و کشتپذیر خود را به نابودی بکشاند. فعالیتهای بشر بیش از پیش فرا میرود، او با خطاها و کاربرد نابجای نیروهایش بخشهای گستردهای از جهان را ویران یا بیحاصل میگرداند (آذرنگ، ۱۳۶۴ :۱۱۹ .(همچنین آلودگیها درون محدوده و مرزهای یک کشور باقی نمیمانند. ضایعات و آلودگیهای یک کشور ۲ به آسانی در کشور همسایه مشکل ایجاد میکنند، این حالت خصوصاً در مورد آلودگی آب و هوا مشهود است. بنابراین، گفتگوهای عمومی در مورد برنامههای حفاظت از محیط زیست بر جنبه بینالمللی آنها تأکید کردهاند (کولا، ۱۳۸۵ :۲۷۷٫( در اواخر قرن بیستم، مسایل زیست محیطی جایگاه والایی در دستور کار اجلاس بینالمللی یافته و اذهان رهبران سیاسی، مقامات دولتی، دانشمندان، کارشناسان صنعتی و دیگر افرادی که به نوعی با این گونه امور ارتباط داشتند را به خود معطوف نمود. دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی

دانلود جزوه محیط زیست شیمی

متأسفانه با رشد سریع جمعیت و پیشرفت علم و صنعت اوضاع دگرگون شد. کران تا کران دنیا شاهد تخریب گسترده محیط زیست و بهرهجوییهایی پایانناپذیر گشت، از این رو در اواخر قرن بیستم جهان و جهانیان پیامدهای ناگوار آنرا به چشم دیدند. بنابراین مبحث پیش روی در نظر دارد سیاستهای ترسیم شده در زمینه محیط زیست و مسائل آن را مورد بررسی قرار دهد. معمولاً کشورها آمادهاند تا برای دفاع از حاکمیت ملی و قلمرو خود چیزهای بسیاری را قربانی کنند. اما غالب کشورها برای حفظ ایمنی محیط زیست خود کار مهمی انجام نمیدهند (طراوتی، ۱۳۷۵ :۲۸۷٫( مروری بر تاریخچه محیط زیست در سال ۱۹۱۳ برای اولین بار کنفرانس بینالمللی حفاظت منابع طبیعی تشکیل شد و پس از ۳۵ سال ۱۹۴۸ انجمن بینالمللی حفاظت منابع طبیعی (IUCN (تشکیل شد و از آن زمان تا کنون هر ساله کنفرانسهایی در سطح قارهای و جهانی به منظور تعیین خطمشی و سیاستهای مشترک جهت حفاظت منابع طبیعی کشورها تشکیل میشود (برخوردار، ۱۳۸۷ :۱٫( آنچه امروز به فلسفه یا نگاه «محیطزیستی» معروف شده است سابقه چندان طولانی ندارد. جدیدترین نشانههای طرفداری از محیط زیست را میتوان در دهه هفتم قرن گذشته میلادی مشاهده کرد. در سال ۱۹۷۲ دو نشریه تخصصی دایر شدند که بیشتر مطالب آنها به تجدید نظر در چگونگی استفاده از کره زمین اختصاص داشت. در سال ۱۹۷۲» گلد اسمیت» و همکارانش با ارائه طرحی به نام «طرحی برای بقا» ایده توسعه پایدار و منابع محدود (منابع غیرقابل تجدید از قبیل مواد معدنی) را ارائه دادند. آنها تلاش میکردند دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی که تخاصم میان محدودیتهای منابع محدود کره زمین و استراتژیهای رشد نامحدود را آشکار سازند. در سال ۱۹۷۹ هیأت بازرسی کیفیت محیط زیست وابسته به دولت امریکا طی گزارشی موسوم به جهان ۲۰۰۰ به رئیس جمهور وقت چنین اظهارنظر کرد که اگر وضع به همین منوال پیش رود ازدحام جمعیت بیشتر و آلودگی زیادتر شده و ثبات اکولوژیک افول و آسیب پذیری ناشی از آشفتگیهای محیط زیست در مقایسه با امروز افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بروز تنشهای حاد در رابطه با جمعیت و منابع محیط زیست در آینده اجتنابناپذیر است. نشریه «استراتژی حفاظت جهانی» اولین نشریهای بود که در آن از طریق طرح موضوع توسعه پایدار توجه بسیاری از خوانندگان را به خود جلب کرد». گزارش براندت (کمیسیون مستقل مسائل بین الملل ۱۹۸۰ (شکاف اجتماعی و اقتصادی بین شمال (جهان بسیار توسعه یافته) و جنوب (جهان در حال توسعه) را بیان و بر شناسایی مصالح دو جانبه آنها تأکید کرد. «گزارش برانتلند» و کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (۱۹۸۷ (مجدداً بر لزوم توسعه پایدار تأکید کرد. هر گونه دانلود جزوه جامع محیط زیست شیمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *